عکس های رای دهدنگان عراقی در تهران را ببينيد. اولين چيزی که توجه من را جلب کرد پوشش کاملا اسلامی عربی این دوستان مخصوصا خانمها ست--حجاب ها ی کامل و روسری های مدل عرب رشنفکری. کسی راجع به جامعه عراقی مقيم ایران اطلاعات کلی دارد؟ آيا این دوستان عراقی سنتی-مذهبی تر از باقی جامعه هستند؟ برايم جالب است اگر بدانم که دلايل مها جرت و اقامت اين عراقی ها چيزی جز مذهب شيعه و وضيعت مساعد آن در جمهوری اسلامی ایران است