این آق شايان باز هم حرف دل من را زد

کمی بی ربط ولی در راستای مطلب شایان---- دولت بوش در ادغام دين و سياست حتی از جمهوری اسلامی هم موفق تر بوده. بوش در تمام سخنرانی هاش از گفتمان مذهبی ما مسيحيم پس بهتريم استفاده ميکنه بعد هم تندی ميگه ما مسلمان ها را دوست داريم. البته واضح و مبرهن است که این يکی از اهداف والای نيو کانسروتيو هاست که ميخواهند با استفاده از مذهب هويت ملی خود را تعريف کنند، و در نهايت آن را به اتحاد ملی تبديل کنند. این برخورد تدريجی با مذهب را ما در ایران تجربه کرده ایم. ادبيات انقلابی قبل از انقلاب لفظ ملت ایران را بکار ميبرد و همين لفظ بعد از انقلاب تنبديل شد به امت ایران، يا امت اسلامی. فرق ملت با امت هم که زمين تا آسمان است. این بنيادگرايی مذهبی دولت بوش باعث شده که استراتژی های سيساسی دولت آمريکا روز به روز به جمهوری اسلامی نزديک تر شود. جالب از همه اینکه رسانه های آمريکايی هم اصلا به طور جدّی به نقد این نوع آمیختن دين با سياست نپرداخته اند. شايد هم تحت تاثير این سياست دولت بوش همه احمق شده اند. باز دم این سی بی سی- صدا و سيمای جمهوری کانادا- گرم که بوش و سياست های بنيادگرانه اش را نقد ميکند
ای کاش من در دهه شصت جوونی ميکردم و این فجايع را نميديدم