من نمي فهمم این آقای بهنود عزيز که خود را تاريخ نگار و روزنامه نگار ميداند، کی ميخواهد ياد بگييرد که منبع بدهد. حالا من این را کلّی ميگويم و ميدانم رسم نيست در ایران که مقاله روزنامه منبع داشته باشد. ولی آخر تا کی اینها ميخواهند فقط نوک بينيشان را مشاهده بفرمايند. این مقاله اخير و بيشتر کتابهای بهنود به درد هيچ کار تحقيقاتی نميخورد، چون ایشان منابع شان هوش سرشار و گوش شنواشان است