تنها کسی که عقل کرد با پيوستن به جمع رفراندومی ها این آق رضا پهلوی خودمون بود. او که منسوب به شاهزاده است، بعضی مگسان دور شيرينی به او رضا شاه دوم نيز گوييند. از اول هم خودش هی رفراندوم رفراندوم ميکرد، ولی غير از مگسان کسی تحويل نميگرفت. آق رضا از این جهت عقل کرد که با حمايت از این طرح رفراندوم يک عده کثيری از طرفداران خر مگسش را از دست داد. این خر مگسان (مگس های خر) همان سلطنت طلب های افراطی خشمی ( خدا، شاه، ميهن) هستند که اکثراً رو به موتند. این خرمگسان بدجوری موی دماغ آق رضا بودند و کلّی هم مايه آبروريزی. حالا آق رضا با يک تير چند نشون زده. هم از شر خشمی ها رها شد، هم خودش را چسپاند به اپوزيسيونهای عاقلانه تر، و در نهايت حتی بيشتر گند زد به گفتمان رفراندوم. باشد که قدم مبارک شازده چند ميليونی بر ميليون ها امضا مجود در وب سايت رفراندوم بيافزايد