خدا با آمريکايی هاستبه همگان اعلام می کنم که بنده و اين خانم و دو آدم ساده دل ديگر امروز گول خورديم آن هم گول يک پسر سفيد بلوند خنگ را!!!
ابتدا می خواستيم به سکند کاپ با صفا برويم که قهوه خانه با صفايی است در نزديکی خانه من در ناف محله ايرانی ها که از ميآن آن يک رودخانه پر آبی رد می شود و پر از گل و درخت است و تابستان ها در حياط-پشتی بلبل ها می خوانند و گنجشک ها جيک جيک می کنند و بسيار شبيه به درکه خودمان است. بعد، تصميم گرفتيم که به سينمای طبقه بالاي سکند کاپ با صفا برويم. چون فيلم ها را نمی شناختيم، از گيشه پرسيديم : "آقا ببخشيد اين فيلما کدوماش خوبه؟" گيشه پرسيد: "چجور فيلمی پسند می کنی؟" گفتيم: " هنری، خارجی، فلسفی..." گيشه گفت: "اين ونتژ پوينت خيلی فيلم خوبيه، يک قتل می شه بعد اين ماجرای قتل رو از زبان نه نفر بيان می کنه و بعد سر آخر معلوم می شه جريان چی بوده!!"

به سایه گفتم جان کتی بدو بريم بليط بخريم که يک داستان محشر پوارويی از اين کاراگاهی ها افتاديم....بدو بدو بليط خريديم رفتيم تو و چشمتان روز بد نبينه!!! اولاً قتل کجا!! ايت واز اِ فاکينگ اَسَسينيشن!! پرزيدنت آمريکا ترور می شد و ماجرای گرفتن تروريست های مو سياه و عرب و مسلمان رو از نگاه نه نفر می ديدم.

اولش داشتيم بالا می آورديم، بعد هم، ما و صندلی بقلی مان به يک خنده هيستريکی افتادیم و شدید رفتیم روی اعصاب صندلی جلويی ها که اشک در چشمانشون جمع شده بود از شدت قهرمان بودن آمريکايی ها در گرفتن تروريست های عرب، بی داد ارزش های خانوادگی و پايبندی آمريکايی ها به زن و فزند و خانواده. صندلی جلويی ها شروع کردند به ما شِت دادن و هيس هيس کردن که يعنی نخنديد و سایه خيلی شاکی گفت: "چيه خوب کمديه ديگه!"

از سينما که آمديم بيرون از اينکه چهار نفری چهل و هشت دلار خرج وطن پرستی و گوز گوز های آمريکايی کرديم بقدری خجالت زده بوديم که کتی گفت: اگر در وبلاگت بنويسی امشب با چه بلايی سرمان آمد پدرت را در می آورم!" اما من آمدم خانه ديدم انصاف نيست شما خوانندگان عزيز و اذهان عمومی را در جريان نگذارم: خواهش می کنم اين فيلم مزخرف را نبينيد.

خدمت نويسنده های محترم وبلاگ های مامان ديس بابا دت. شما از اين قاعده مستثنی ايد، به شما توصيه می کنم که دست خانواده را بر داريد و برويد اين فيلم پر خشونت را ببينيد (فيلم با توجه پدر مادر ها برای بچه ها می گند بد نيست) که هم به ارزش های خانوادگی و عشق پدر و مادر به فرزند احترام گذاشته باشيد و هم به کودکان خود معنی واقعی قهرمان بودن را بياموزيد. به هر حال هرچه باشد کودکان شما قرار است در همين جوامع زندگی کنند و هرچه احمق تر باشند، خوشحال ترند!

اگر می خواهيد بچه هاتون بدبخت شوند، حتماً اجازه بدهيد که اين فيلم محشر شيليايی را که حوالی زندگی دو همکلاسی از دو کلاس اقتصادی مختلف در دوران سالوادور آلنده می گذرد را ببينند. اين فيلم هم خيلی شبيه به فيلم قبل ثابت می کند: که خدا با آمريکايی هاست، يا حتی شايد خدا خود آمريکايی هاست!
اين هم ترايلر اش.

لينک اين برنامه abc درباره رفتار نژاد پرستانه آمريکايی ها نسبت به زنان مسلمان رو دوستی که خودش در کانادا پانزده سال است که محجبه است فرستاده است:


او در ايميل گروهی که فرستاده نوشته است: " در اين پانزده سالی که در کانادا محجبه ام، بيش از اينکه کانادايی ها من را مورد تبعيض قرار دهند، ايرانی ها بوده اند که با من رفتار تبعيض آميز داشته اند."

دوست من البته پژوهشگر با سوادی است و مطمئن ام که خودش خوب می داند که نژاد پرستی بر عليه مسلمانان، زنان، همجنس گرايان، سياه پوستان، زرد پوستان مهاجر، و بومی های کانادا بقدری نهادينه شده است که شايد آن را در خيابان نبينيم اما در لايه های مختلف همچنان وجود دارد. اما فکر می کنم يک حرف اش اصلاً بی راه نيست. ايرانی های خارج نشين وحشتناک ترين و غير انسانی ترين رفتار را با زنان محجبه می کنند. انگار که بايد هرچه در مقابل "آخوند ها" کم آورده اند را سر هرچه زن "روسری به سر" است در آورند. خيلی هم برای من جالب است که هر وقت بحث اين رفتار ايرانی ها با زنان با حجاب به ميآن می آيد، يک اصغر آقا و صغری خانمی سبز می شوند که يک داستان غم انگيز و وحشتناک از حملات وحشيانه و غير انسانی مسلمانان به آنها به خاطر اينکه مسلمانان خوبی نيستند و حجاب ندارند و نماز نمی خوانند در خود خاک پاک مغرب زمين- اين مهد تمدن- تعريف می کنند و بعد هم خيلی مودبانه (بخوانيد متمدن و غربی) با زنان مسلمان همدردی می کنند و می گويد نادانی دو طرفه است.

در جواب همين دوست من در همين ايميل ليست ما يک بابايی سبز شد که "خيلی متاسفم اما من هم مورد تبعيض قرار گرفته ام و زنی مسلمان به من که از قيافه ام متوجه شده بود ايرانی ام گفت: "چرا حجاب نداری!" اين جور آدم ها حتی اگر مورد تبعيض قرار گرفته باشند هم، حرص من را خيلی در می آورند (حتی خيلی بيشتر از عوضی های در روز زن شعار فمنيسم بد است بياييد انسان دوست باشيم می دهند). اينها درست مثل الدنگ هايی هستند که وقتی به ايشان در مورد نژادپرستی نهادينه در آمريکای شمالی می گويی همچنان برای تو داستان آن سياه پوست خطرناک را تعريف می کنند که دختر خاله پسر عموی دکتر دندانپزشکشان را آزار داد.

با اينکه سعی کردم خيلی مودب باشم يک ايميل دندان شکن به طرف زدم، خدا به خير کناد از فردا بايد فحش اش را بخورم. ايميل ام را با کمی دست کاری بخوانيد:
Oh, that is a bizarre experience,
So " a Muslim" approached you on the subway because you look "Muslim" and asked you why you are not a "good enough" Muslim? It must be very hard for you living in this "terror driven" society. I mean you have the worst of the two worlds: you look Muslim and are, therefore, exposed to all sorts of racial profiling (I mean if a none Iranian Muslim woman can point you out imagine what a redneck airport security officer is thinking), and Muslims think you are not "good enough" for them so you are being discriminated against as a "bad Muslim." Unless you are a Muslim (which sucks to look like one these days let alone being one), you could tell off the Muslim woman who approached you by simply explaining that it is none of her business but if she cares enough to know, you are not Muslim. If you are a Muslim who thinks about being one, you could potentially argue with the Muslim woman on the issue of hijab being arguable and talk about agency of women, women in Koran and what not. Or, you could potentially call 911 and report a discriminatory harassment and you know, "them" -being Muslim- and the system being with "us" the "none-Muslim looking people" (which you are not, so be careful because the cops might confuse you with the Muslims), you can cause them some major trouble....
I think you have many ways of dealing with the discriminatory actions of one Muslim woman on the subway, but this clip is portraying a much more institutionalized and politicized racism against Muslim women. So NO, it does not go both ways!
Nazli
p.s. Funny I just did a spell check and guess what came up as an error? Hijab!! I mean you would think after so many years of racial profiling based on Hijab, someone might add the damn word to the dictionary!

امشب صحبت همين قضايای مربوط به تبعيض، بی عدالتی، و نژاد پرستی بود. داشتم براي آیدا و کتی از سفرم به تکزاس می گفتم. در سفرم به تکزاس با اينکه مدام شنيده بودم که جنوبی ها بسيار مهمان نواز، ساده، و مهربان اند و با اينکه به طور مداوم دنبال نژادپرستی نمی گشتم اما از من بشنويد، اين تکزاس جای زندگی برای ما کله سياه ها نيست... در يک مورد برايم خيلی جالب بود که دوست بلاگری که با او شام می خوردم هم حتی رفتار زن سفيد پوستی که مدام به ميز سياه پوستان چشم غره می رفت را مشکل دار نديد. در جواب من که گفتم: " اين پدرسوخته نژاد پرست به من لبخند می زند و به سياه ها چپ چپ نگاه می کنه" گفت: "نه بيچاره، اين جوری نگو ...خوب اونها رستوران رو روی سرشون گذاشتن!" بگذريم که اصلاً که گفته که آدم بايد متين مودب در رستوران مکزيکی بشيند و اصلاً شلوغ نکند. آن هم رستوران مکزيکی که اگر پر از مکزيکی بود دقيقاً همين کاری را می کردند که سياه پوستان ميز کناری ما می کردند. يعنی خوش بودند و می گفتند و می خنديد. از اين دوست ما البته انتظاری نبود، کدام گيله مردی را می شناسيد که ماهی کولی را با قاشق چنگال بخورد؟

دم تمام کسانی که پشت اين برنامه TVO بوده اند گرم. واقعاً گروه جالبی از آدم های متخصص در مسائل ايران را دور هم جمع کرده اند. برنامه تلوزيونی اي که شمال صادق زيبا کلام، ابراهيم يزدی، ريچارد پرل ، يک (فلان فلان شده) کامران بخاری، و دوست و استاد من ويکتوريا طهماسبی باشد، بسيار زياد ديدن دارد.
من الان دارم می بينم، نظرات رو بعداً اضافه می کنم.
*(همين الان دم دکتر ويکتوريا طهماسبی گرم که پوز ريچارد پرل فلان فلان شده رو زد و هفتاد و پنج ميليون دلار بودجه آمريکا را زد تو کله پرل و اين نوچه اطلاعاتی جديدش جناب آقای کامران بخاری: اين فلان فلان شده خيلی وقت بود که وجود داشت، قبلاً ما می خواستيم بدونيم که اين کيه، به اين نتيجه رسيديم که پاکستانی است و قبلاً القاعده ی بوده بنا به گفته های خودش. الان هم که نوچه اطلاعاتی آقايون نيو کان است. حالا کسی می دونه اين از کجا پيداش شده؟)
در ضمن اين استراتفور که اين شازده در آنجا کار می کنه يک سازمان اطلاعاتی خصوصی است که بر اساس اين فرضيه ايجاد شده که بتواند کار هايی را که سی آی ای بدليل چهارچوب کاری اش و ميزان نظارت دولتی بر پروژه هايش نمی تواند انجام دهد را اين سازمان انجام دهد. اين هم وب سايتشان و توضيح خودشان در مورد نوع برخودشان با مسائل امنيتی و اطلاعاتی.

نوروز پيروزی

من و عمو پيروز چند سال پيش، عکس را خيلی دوست دارم و الان اسکن اش کردم.

چند پست قبل سوتفاهم ايجاد کرده بود. من قابليت عاشقی دارم، خيلی هم دارم. اينکه من می روم سراغ خشونت عشق و عشق به عنوان يک سرمايه سرکوب به اين معنی نيست که محبت و عشق رو درک نمی کنم. اطراف من پر از آدم های مهربون عاشق است که رابطه های ما خيلی عاشقانه تر اين حرفاست که در چهارچوب های زبان قابل بيان باشه.

کسانی که عمو پيروز من رو می شناسند (که تعدادشون هم کم نيست) می دونند که حسی که آدم ها به عمو پيروز دارند حسی است غير قابل بيان. من کسی رو به عمرم نديده ام که اين عموی نازنين من را از صميم قلب دوست نداشته باشه. اين هفته گذشته من به قدری خنديدم، آواز خوندم، رقصيدم، و زندگی کردم که وقتی در راه برگشت به تورونتو بودم داشتم فکر می کردم که شايد بايد همه کار و زندگی را ول کنم و بروم کنار دست عمو جانم، هرجای دنيا که باشد.

عمو پيروزم اولين نارگيل زندگی را برای من خريد. باهم آمديم خانه و با چکش، چاقو، و آچار افتاديم به جانش تا بازش کرديم!
عمو پيروز من وقتی خيلی بی پول بود برای من شکلات های گرونی که فرح خانم نمی خريد را می خريد.
عمو پيروز من وقتی در بدترين شرايط سياسی بود، برای من آهنگ دايه دايه لری می گذاشت و باهم ساعت ها می رقصيديم.
عمو پيروز من کله اش هميشه بوی قرمه سبزی می داد و راه را برای کله بسيار بوی قرمه سبزی دهنده من صاف کرد.
عمو پيروز من زندگی را برای من خيلی آسان کرد و تمام کار های عجيب و غريب بنده در زندگی با يک "اين مثل پيروزه، به پيروز رفته" به خير و سلامتی حل شد.
مهمتر از همه، عمو پيروزم به من زندگی کردن را ياد داد.

برای عمو پيروز گل ماه درختم که بعد از سال ها نوروز سرد من را در غربت تبديل به نوروزِ گرمِ پيروزی کرد، برای عمو پيروزم که به قول عمه پوران نازنين، خود زندگی است:

جهان زيبا شد بلبل چمن آرا شد
در ايران جشن گلها ز نو بر پا شد

نوروز آمد
نوروز آمد
هم خنده ي وي هم نغمه ي ني
گويد كه چه پيروز آمد

پيروز آمد
پيروز آمد
جانانه من در خانه من
فرخنده چو نوروز آمد

هم دردي و هم درماني
هم وصلي و هم هجراني
عشق واميد دل و جاني

دل مهر و وفا مي خواهد
ديوانه چه ها مي خواهد
دردم را جانم كه نداني

ادامه اش را با صدای مرضيه گوش کنيد و البته بدانيد و آگاه باشيد که همين ترانه با صدای من و عمو پيروز يک چيز ديگه است!!
-------------------
همه اينها رو گفتم، يک نفر دانشجوی اهل دل و اهل حال هنر و معماری خواهانيم که اين عموی ما را يک روز هفته آينده در نيويورک بگرداند و بچرخاند و محل خريد کتاب های ناب و وسائل نقاشی و قلم و ماژيک و مداد و اين بساط ها را به او نشان دهد؟ کسی بود؟ پشيمان نمی شويد. به من ايميل بزنيد:
nazli.kamvari@gmail.com

اين جمهوری اسلامی هرچی بنده ازش حمايت می کنم اصلاح نمی شه که نمی شه. شب عيدی همه فک و فاميل را مجبور کرديم که روی کانال جمهوری اسلامی سال را تحويل کنند به اميد اون سرنا و دهل هميشگی که نمی دانم چه مرگ شان بود که سال تحويل در حرم مطهر امام رضا روضه می خواندند و وسط روضه يکی گفت لحظه تحويل سال و همچنان روضه بر قرار ماند و نه سازی و نه دهلی! بعد هم که مقام معظم تشريف آوردند و با ديدن چهره پر نور ايشان ما تازه مطمئن شديم که بعله سال تحويل شده است...
عيد همه مبارک بنده هم از امروز به جمع دوستان بی کار اوپوزيسيون پيوسته و همچنان که ايشان سی سال است آرزو می کنند، آرزو می کنم که ايشالّله شش ماه ديگه که "اينا" رفتن بر می گرديم وطن همه گی باهم می زنيم و می رقصيم.

انگار ريدن است

تکزاسم و جای شما خالی اينجا بعضی مکان های توريستی بوی خوش پهن می آيد که خاطرات نوستول وطن را زنده می کند. من عاشق بوی پهن ام. پهن برای من يعنی گاوی انزليچی اي که به آرامش کارش را می کند و از کنار پهن های داغ که در سرمای اوايل بهار انزلی بخار از رويشان بلند می شود، آرام و با متانت رد می شود. من عاشق اين صداقت گاو ها هستم. می رينند و نگاهت می کنند که حالا که چی؟ "يعنی مثلاً خودت به عمرت نريده اي؟"

آمده ام تکزاس پيش فک و فاميل ام که هم هوايی تازه کنم و هم عمو پيروز ام را ببينم. فک و فاميل ام خيلی مهربان اند. از صبح تا شب آدم را حسابی ماچ باران می کنند. هرکس از کنار هرکس رد می شود يک بوسی حواله می کنه و يک آی لاو يويی هم رويش اضافه...
امروز به اين نتيجه رسيدم که شايد مثل عمو هاي آدم حسابی و موفق ام آدم "گهی" شده ام. همه دوستان ام می دانند که من از بوس خوش ام نمی آيد. از محبت زيادی هم احساس نداشتن امنيت می کنم. محبت از نوع زيادی (يعنی ميزان زيادی بوس، آی لاو يو، خنده های مهربانانه. لبخند های عاشقانه، دست مالی کردن صورت و دست، دادن هدايای مادی، ابراز محبت معنوی، و ....) شديداً پر از خشونت است. از من نپرسيد چرا و يا برای چی اما فکر می کنم که احساس عدم امنيت من بی خود نيست.

اينجا "عشق" حرف اول را می زند. عمو پيروز ام که از "عشق" می گفت يادی از شاملو کرد و شعر دوقلب که يک مزخرفی است در اين مايه ها که برای زنگی دو قلب لازم است و قلبی که دوست بدارد و قلبی که دوستش بدارند و قلبی که .... نتيجه گيری اخلاقی اش هم اين بود که خوشبخت ترين ما آدم هايی ند که به مردم "عشق" می ورزند و مردم هم به آنها متقابلاً عشق " می ورزند (يعنی خودش که الحق و النصاف هم راست می گه همه براش می ميرند). خلاصه بحث عشق به هم نوع و عشق به آسمان و ريسمان و طبيعت اينجا جاری است و من هم برای خوش بودن و البته خالی نبودن عريضه تزوير پيشه کرده ام و مدام می گويم "لاو" و "آی لاو" و "وای لاو."

و اما اين "لاو" با آن وی نوک تيز ته اش شديد می رود جان آدم را سوراخ سوراخ می کند. يکی از قوم و خويش های سر بحث شيرين ازدواج می گفت که اشتباه کرده دير ازدواج کرده است چون بعد از ازدواج متوجه شده است که "لاو" يک چيزی است که تو وقتی به کسی می کنی طرف هم مجبور می شود به تو بکند. اين لاو البته خوب يک عمل کردنی است اينجا. يعنی يک حس عميق عرفانی نيست که مثلاً مولوی به شمس دارد و بعد هم همچين انگشتی هم در ماتحت شمس فرو نمی کند که "لاو" دريافت کند. اين "لاو" از اين نوعی که اين قوم و خويش ما به من توصيه اش می کرد از نوع زور چپانی است.

بگذريم...
اين بی شرف "لاو" خيلی می تواند خشونت آميز باشد، اصلاً می تواند خود خشونت باشد.

سه هفته رفتم پيش روانکاو ام. به دليل خوشگذرانی زياد با عده اي آدم باحال شامل يک نويسنده شهير، يک استاد دانشگاه خدا، و يک زن عاقل و واقف به همه چيز، حرفی برای گفتن به روانکاوم نداشتم. به جايی اينکه من حرف بزنم نشستيم باهم فيلم ساير مراجعه کنندگان (البته با اجازه کامل، خود من هم اجازه داده ام که از جلسات ما باقی مراجعه کنندگان استفاده کنند) را تماشا کرديم. يک آدم هايی بودنند خيلی شبيه به من سياه و شکاک و شاکی. يکی ايدز داشت از دست عشق های بی خود دوست پسرش شاکی بود. يکی نقاش بود که کس شعر ها و سياست های دنيای هنر ديوانه اش کرده بود. يکی زن زيبايی بود که از زيبايی خودش متنفر بود. يکی فکر می کرد که همه اطرافيانش احمق اند. يکی پزشکی بود که حوصله اش از نسخه آنتی بيوتيک نوشتن سر رفته بود. يکی وکيلی بود که ناراحت بود که زن اش مجبورش کرده به وکالت ادامه دهد و با يک مشت دزد کار کند.

طبقه پايين دفتر روانکاوم يک جنگل مانندی درست کرده اند و آنجا يک مشت از اين طرافداران فلسفه های عصر جديد دکان دارند. درست مثل من که به روانکاو می روم، آن دکان پايينی هم دکانی است برای کمک کردن به مردم و آرامش بخشيدن به آنها و البته دوشيدن شان مثل گاو. نمی دانم صدای فواره هاست يا آن آبشار مصنوعی که وسط ساختمان ساخته اند اما من هر زمان از لابی اين دکان رد می شوم شديداً گلاب به رويتان شاش ام می گيرد. اين بار اما ديگر تحمل نکردم و رفتم که از خانم مو سرخی که پشت دفتر و دستک اين دکان می ايستد سراغ مستراح را گرفتم.

در مستراح عشق بی داد می کرد. ديوار های گل بهی مستراح با بوی خوش ياس و صدای چه چه پرندگان و قور قور خزندگان آذين شده بود. روی صندلی مستراح که نشتسم، مقابل ام يک طومار بزرگ از سخنان محبت آميز بود. روی طومار نوشته بودند:

کسی را بغل کرده اي؟
برو و امروز سه نفر را در آغوش ات بکش.
به گارسن صبحانه دو برابر انعام بده.
به سه نفر ابراز محبت کن و به آنها بگو که خوش لباس اند.
به يک پيره زن لبخند بزن.
به دو نفر کمک کن.

مزخرفات اين را بکن آن را بکن ناگهان تغيير صدا داد و "کن"اش بالا گرفت:

با آدم های منفی همنشينی نکن.
کسانی که دنيا را سياه می بينند را دوست خودت ندان.
کسانی که به مردم محبت نمی کنند را نزديک ات نياور.

ناگهان گلاب به روی تان من در حال ريدن، ياد خودم و تمام کسانی که فيلم هاشان را تماشا کرده بودم افتادم که چطور وسط اين مستراح گل بهی زيبا و پر عشق در ميآن بوی ياس و چه چه بلبل مورد خشونت واقع شديم.

طومار را تا آخر خواندم. زير طومار يک عکس گربه بود. روی آن نوشته بودند که "اگر می خواهد برای نجات جان گربه ها بی خانمان به ما کمک کنيد کپی اين طومار را يکی دو دلار از دفتر موسسه بخريد."

آخرين زورم را زدم و خوشحال با دستی شسته و کرم زده و لبخندی مهربان به زن مو سرخ پشت پيشخوان دفتر و دستک گفتم:
"می خواستم يک کپی از طومار راز زندگی را بخرم."

زن مهربان يک کپی از طومار را که روی کاغذ گل و بلبل دار صورتی چاپ شده بود را به من داد و با خوشحالی توضيح داد که هرکسی که خريده تا امروز زندگی اش عوض شده است. من به او توضيح دادم، با مهربانی و لبخند، که زندگی من امروز در مستراح شما عوض شد.

در راه برگشت به خانه قلب ام تيری وحشتناک کشيد. ترس از مرگ آنقدر وجود من را فرا نگرفت که ترس از اينکه جسد ام ممکن است همراه با اين طومار پيدا شود و همه دوستان و آشنايان در مراسم ختم ام برای هم توضيح دهند که بعله "نازلی...نازلی...پر از عشق...پر از محبت...هدف زندگی اش محبت به انسان ها بود...تمام عمرش را برای خدمت به مردم گذاشت...می دونی وقتی مرد چه کاغذی همراه اش بود؟ فلسفه زندگی اش را با خودش حمل می کرد..."

تند تند با موبايل بی باطری ام به فرح خانم و دوستان و آشنايان زنگ می زدم که بلکه يکی گوشی را بر دارد من قبل از مرگ به آنها توضيح بدهم که اين کاغذ پاره پر بلبل چرا همراه من است. می خواستم فرح خانم گوشی را بر دارد که به او توضيح بدهم که چقدر دلم برای پهن های گاو های انزلی که در سردی بهار از آنها بخار بلند می شود و بوی خوشش شان هوای مرطوب را پر می کند تنگ شده و چقدر آن گاو ها را دوست دارم که می رينند و با آرامش از کنار پهن هاشان رد می شوند انگار که ريدن است ديگر....

وقتی نمردم، با خودم فکر کردم که خودمانيم اگر می مردم هم مرگ خنده دار خوبی بود که اگر آن دنيايی بود کلی می شد که با خودم به مرگم بخندم...که البته حيف که آن دنيا نيست و من حتی صداقت گاو ها و پهن خوشبوشان را هم آنقدر ها دوست ندارم که برايش "لاو" در کنم اما ريدن را خيلی دوست دارم.

برسد به دست فرح خانم:
اين ويدو ها را فرح خانم ما در آمريکا نمی تواند ببيند. اين لينک را بگيريد و برنامه سی بی سی در مورد ايران را ببينيد.

حمايت سراسری کارگران دنيا از کارگران ايران

فردا روز حمايت سراسری کارگران دنيا از کارگران ايران.
فردا تظاهرات جلوی پارلمان آنتاريو يادتان نرود. اگر علاقه مند به حمايت گروه های کارگری در ايران هستيد، تنها شهر خود را در اين متن جستجو کنيد و اطلاعات لازم برای تجمع و تظاهرات در شهر خود را پيدا کنيد.


The Canadian Labor Congress is planning a rally at Queens Park (at
College and University) in Toronto between 17:00 and 19:30 on 6 March
to promote basic human rights and trade union rights in Iran.

The Teamsters Canada has reported that a letter is being circulated in
Parliament for MPs and Senators to sign, calling on the Canadian
Government to intervene and get the Iranian union leaders out of jail.
WORLDWIDE UPDATE – IRAN ACTION DAY, 6 March 2008New Zealand

Affiliates of NZCTU, led by the ITF unions, will hold a rally outside
the Iranian Embassy on 6 March. Letters signed by the head of each ITF
affiliate in New Zealand will be submitted to the Prime Minister and
Minister of Foreign Affairs and copies sent to the leaders of all New
Zealand political parties, the New Zealand Council of Trade Unions,
media, press and other interested groups.


Australia

A rally in support of Mansour Osanloo and Mahmoud Salehi will be held
at Hyde Park in Sydney at 12:30 on 6 March. The activity is led by the
ACTU, MUA, RTBU and ASU and is supported by a number of Australian
affiliates. Representatives from IUF and Amnesty International are
expected to attend the event. The issue has been raised at the ACTU
International Committee where it received full support and flyers have
been distributed to all affiliates. The ACTU will contact the
Australian Foreign Affairs Minister to make a comment on behalf of the
Australian Federal Government. On the same day in Melbourne, an ACTU
rally in solidarity with the Colombian workers will be held.


ITF inspectors in the ports of Bunbury and Gladstone are visiting
Iranian ships to deliver the ITF message.


Japan

Members of the ITF affiliates will be visiting the Iranian Embassy on
6 March. They will also visit the Burmese and Guatemalan Embassies
during the day. Rail unions will be distributing leaflets at stations
nationwide.


Korea

The Korean Transport Unions' Federation (KTF) plans to mobilise a
large delegation to visit the Iranian Embassy on 6 March and organise
a rally in the central station in Seoul, which will be joined by
representatives from Amnesty Korea. A letter has been sent to the
Iranian Ambassador requesting a meeting. The Federation will work
together with the national labour centre FKTU and also plans to
contact local groups in the Iranian community in Seoul. The Federation
has prepared materials including leaflets and a banner in Korean and
will contact local and national media.


The ITF inspector in the port of Incheon is visiting Iranian ships to
deliver the ITF message.


Taiwan

The ITF inspector in the port of Kaohsiung is visiting Iranian ships
to deliver the ITF message.


Hong Kong

HKCTU is planning a protest action at the Embassy of Iran on 6 March.
Unionists from the bus union will deliver leaflets at one of the major
terminals.


Indonesia

Led by the seafarers union, KPI, 500 participants from the ITF
affiliates in the road transport, railway and aviation sectors are
expected to attend activities on 6 March. Between 09:00-11:00 a rally
will be held in front of the Iranian Embassy. At 11:00-11:30, the
rally will move to the Indonesian Presidential Palace. At 13:00 a
press conference will be held in the KPI Head Office.


Thailand

ITF affiliates will visit the Iranian Embassy on 6 March in the
morning to deliver a protest letter. In the afternoon, the unions will
organise a Railway Action Day exhibition at the Hua Lumpang station in
Bangkok, which will include information about the situation in Iran
and the global campaign in solidarity with workers in Iran.


Philippines

The railway workers' union will meet early next week to confirm their
activity for 6 March.


India

A delegation from AIRF will visit the Iranian Embassy in New Delhi on
6 March to present a memorandum demanding Osanloo's immediate release.


The Paradip Port Workers will hold a General Meeting in the union's
training hall at Nishmani Bhawan in Paradip Port on 4 March to discuss
the campaign. A public meeting will be held in front of the bus stand
in Paradip Port on 6 March. A letter in support of trade unionists in
Iranian will be sent to the Iranian Government.


The Transport & Dock Workers' Union will distribute leaflets and
display campaign posters in order to raise public awareness about the
campaign. A public meeting will also be held. The union also hopes to
hold a demonstration at the Iranian consulate and submit a memorandum
demanding medical treatment for and the release of Mansour Osanloo.


The Tuticorin Port Mariners & General Staff Union will hold a press
meeting on 6 March in order to publicise the Action Day in Tamil Nadu
and will also hold meetings with other unions about the campaign.


The ITF inspector in the port of Cochin is visiting Iranian ships to
deliver the ITF message.


Pakistan

The Pakistan Transport Workers' Federation will organise a rally from
the Federation office to the Press Club Lahore on 6 March.ARAB WORLD


Iraq

Iraqi transport unions participating in ITF education seminars held in
Amman have pledged to support the campaign by visiting and handing out
a letter to the Iranian council in Basra, Southern Iraq. The unions,
together with the oil workers, will distribute the campaign stickers
in both Arabic and Farsi.


Members of the Iraqi dockers' union from Basra and the petrochemical
workers' union from Basra and Kurdistan resolve to support the Action
Day at its ITF-ICEM meeting in Amman by sending protest letters to the
Iranian government.


Palestine
Transport workers unions in the West Bank will organise a mass
demonstration to express their solidarity with the Iranian workers (no
diplomatic mission is located in Palestine).


Lebanon

The ITF unions will send a message to their members explaining the
Free Osanloo campaign and will send a letter of protest to the Iranian
Embassy in Beirut.

Jordan
An Embassy visit is confirmed by the Jordanian unions and campaign
stickers have been distributed widely.

Tunisia
The Fédération Nationale des Transports will visit the Iranian
Embassy
in Tunis to deliver the message of protest.


Morocco

Transport unions affiliated to the ITF will visit the Iranian Embassy
in Casablanca and hand out a message of protest. They are widely
distributing the campaign stickers to their members.


*Activities in Yemen and Kuwait are also in the process of
finalisation.AFRICA


Ethiopia

The Transport & Communications Workers' Trade Unions Industrial
Federation launched its campaign activities on 6 February. The union
will send a protest letter to several international bodies in order to
demand the release of Mansour Osanloo and Mahmoud Salehi and is
calling upon the Prime Minister of Ethiopia to play a role in lobbying
the diplomatic communities. A protest letter signed by all affiliated
unions will be sent to the Iranian Embassy in Ethiopia. Information
about the campaign including a union newsletter will be circulated to
members. On 8 March, International Women's Day, the union will ask its
women members to sign the union's petition and protest letter.


South Africa

SATAWU confirms that 100 shop stewards have been signed-off to
participate in a demonstration in Pretoria where a rally will be held
in front of the Iranian Embassy. Between 200 and 300 workers are
expected to participate. A memorandum will be submitted to the
Iranian Embassy authorities. On 7 March, a solidarity march involving
representatives from COSATU, social movements and political
organisations will be held in Pretoria on the issues of democracy and
free and fair elections in Kenya, Zimbabwe and Swaziland. The
situation in Iran will also be highlighted.


Guinea-Conakry
FENATRAMP.G will organise awareness activity on 6 March to highlight
anti-union actions in Iran. A solidarity march will take place with
participants holding placards with slogans such as "Free Mansour
Osanloo!", "Stop anti-union activity", "Respect ILO Conventions 87 and
98".


EUROPE


Turkey

On 6 March, HAVA-IS is planning a protest action in front of the
Iranian Consulate in Istanbul. Campaign materials in Turkish will be
distributed and an electronic petition will be launched in conjunction
with the Action Day. Articles about the campaign are being published
in the union magazine. The union has been showing the ITF "Free
Osanloo" film at its educational activities and has said that it will
continue to do so in the coming months.


Russia

Leaders of the transport unions, together with the ITF representative,
will visit the Iranian Embassy in Moscow to deliver their message of
protest.


Ukraine

The train drivers' union will organise a picket in front of the
Iranian Embassy in Kiev.


Romania

Federatia Sindicala Transloc will participate in the Action Day on 6
March under the slogan "I Wear the Badge". The union plans to bring
together at least 100 unionists in front of the Iranian Embassy and to
offer the "Free Osanloo" badges to all local transport drivers whose
buses pass the Embassy. A letter of protest will also be sent to the
Iranian authorities.Hungary

The rail union, VDSzSz is planning awareness activities by publicising
information about the campaign on its webpage and asking members to
sign the online petition.


Lithuania

The Lithuanian Transport Workers' Federation will be raising public
awareness about the situation in Iran. An appeal has been sent to the
Lithuanian trade union confederations, to the Parliament and to the
government. A picket is planned at the Lithuanian government on 6
March. Information about the campaign will be distributed.


Estonia

The Estonian Seafarers' Independent Union will resolve to support the
Iranian Campaign at its annual conference on 6 March.The ITF inspector in the port of Muuga is visiting Iranian ships to
deliver the ITF message.


Sweden

The transport workers' union will deliver the ITF/ITUC/Amnesty message
to the Iranian Embassy in Stockholm.


Norway

Transport workers unions will organise a demonstration outside the
Iranian Embassy in Oslo on 6 March from 14:00. All ITF affiliates in
Norway will participate in this event.


Austria

A joint press conference is planned by Gewerkschaft VIDA in the
national Parliament, together with representatives from the Human
Rights Committee. The ITF "Free Osanloo" film will be shown in the
entrance hall of Parliament before the press conference. The union
will contact the representatives from local Iranian groups in the
community to attend the activities.


Germany

TRANSNET is planning information activities throughout the country.
Articles about the campaign will be published in its union magazine
and the union will send protest letters to the Iranian Embassy.


Ver.di now confirms that a group of unionists will hold a protest
rally in front of the Iranian Embassy in Berlin on 6 March. The union
will also send protest letters to the government in Iran and will send
a solidarity letter to the Tehran Bus Workers' Union in Iran.


The ITF inspector in the port of Nordenham has sent the ITF message to
an Iranian vessel due to visit the port.

Switzerland
The ITUC's Geneva office, together with the representatives of BWI,
IUF, IMF and PSI will visit the Iranian Mission.


Italy

FILT-CGIL, FIT-CISL and UILTRASPORTI are working together on
activities at the border points of Ventimiglia (France), Modane
(France), Domodossola (Switzerland), Chiasso (Switzerland), Brennero
(Austria) and Villa Opicina (Slovenia) where meetings will be held
between unions on both sides of the border. These activities are part
of the ITF's Railway Action Day.


The ITF inspector in the port of Genoa is visiting Iranian ships to
deliver the ITF message.


Netherlands

The FNV Mondiaal and FNV Bondgenoten will be visiting the Iranian
Embassy in The Hague on 6 March. More activities are planned in
Amsterdam in the afternoon.


Luxembourg

The ITF "Free Osanloo" film will be shown at the Luxembourg station as
part of activities organised by FNCTTFEL for the ITF International
Railway Workers' Action Day.


Belgium
The ETF and the ITUC, together with members of the Belgian unions,
GUFs and Amnesty will hold a demonstration in front of the Iranian
Embassy in Brussels on 6 March at 11:00. The ITF "Free Osanloo" film
will be shown at 10:00 at the ETF Head Office.


ITF inspectors in the port of Antwerp are visiting Iranian ships to
deliver the ITF message.


BTB is calling on its members to sign a petition and to send protest
letters to the Iranian Embassy. The union has published an article in
its union magazine about the campaign and distributed the "Free
Osanloo" badges to its members.


CGSP has also published an article about the Action Day in its union
magazine.


France

CGT Cheminots and FO Cheminots will organise press conferences at five
border points around France to highlight the Free Osanloo campaign and
the importance of union freedom around the world and in particular in
Iran. The five border points are: Hendaye (Spain), Cerbère (Spain),
Modane (Italy), Luxembourg (together with colleagues from Luxembourg
and Germany) and Calais (together with colleagues from the UK). These
activities are part of the ITF's Railway Action Day.


CGT Transports will send letters to Members of Parliament (Ministers
of Foreign Affairs and Transport) and also distribute campaign
leaflets on the Action Day.


The ITF inspector in the port of Le Havre is visiting Iranian ships to
deliver the ITF message.


Spain

CC.OO and UGT will distribute leaflets to workers and passengers at
train stations and on the buses throughout Spain. Workers will wear
the badge on 6 March. At the planned border activity in Irun-Hendaye
together with colleagues from Portugal and France, a solidarity
message will be read. These activities are part of the ITF's Railway
Action Day.


ELA-Hainbat is also planning to distribute information on 6 March. A
press release will be sent to the media.


Portugal

Cabin crew union, SNPVAC will send a protest letter to the Iranian
Government.


Great Britain

ASLEF, GMB, RMT, TSSA, UNISON and UNITE, together with the ITF, TUC
and Amnesty International will organise a one-day event in London. A
bus decorated with campaign messages will travel from Parliament to
the Iranian Embassy where a rally will be held between 12:30-13:30.
Union visitors from Colombia and Indonesia are expected to join the
programme.


The ITF unions will also distribute thousands of leaflets at railway
stations and city centres throughout the country including in
Aberdeen, Leeds, Newcastle, Edinburgh, Birmingham, Liverpool, Bristol,
Cardiff and London.


T&G Section of Unite in Bradford (8/9-8 Branch) will be leafleting
at
the West Bowling Mosque this Friday, 7 March to raise awareness of the
local Muslim community on workers' rights in Iran. They have done so
several times already and the general reception has been very
positive.


The ITF inspector in the port of Felixstowe is visiting Iranian ships
to deliver the ITF message.


AMERICAS


Canada

The Canadian Labor Congress is planning a rally at Queens Park (at
College and University) in Toronto between 17:00 and 19:30 on 6 March
to promote basic human rights and trade union rights in Iran.


The Teamsters Canada has reported that a letter is being circulated in
Parliament for MPs and Senators to sign, calling on the Canadian
Government to intervene and get the Iranian union leaders out of jail.


Mexico

The ITF National Coordinating Committee in Mexico has an appointment
with the Iranian Ambassador on 6 March to discuss the international
campaign and workers' rights issues in Iran.


****

Unions in Belgium, France, Spain, Luxembourg, Germany, Italy, Austria,
Russia, Turkey, Argentina, Mexico, Brazil, Venezuela, Mali, South
Africa, Zambia, Australia, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Mongolia
and Thailand are planning activities including leaflet distribution,
border actions, meetings, panel discussions, marches and rallies to
mark the ITF International Railway Workers' Action Day on 6 March.