من که ميدونم این روز هفتم بی بی سی فارسی دموگرافيک های جوادی داخل ایران رو بايد در برنامه ريزي شون در نظر بگيرن، ولی آخه سليقه هم خوب چيزيه. باجازه اینها ما را نمودند با این دی جی محشر. من اگر دستم به این رها که این گزارش های مسخره رو از ایران ميفرسته برسه، آدرس بابا مردسالار این محشر خانوم رو ميگيرم. بعد هم به این باباش تبريک ميگم برای اینهمه درايتی که به خرج داده در تربيت این بچه پر روی حرص آور