این دانشگاه تورنتو يک خوابگاه متأهلين دارد که به آن فاميلی هاسينگ گويند. ما و تمامی دوستان و آشنايان در این مکان زندگی ميکنيم. سنت اینست که هر ساله قبل از تحويل سال نو فرنگی، دوستان دور هم در مجلس لهو و لعب به مقدار زيادی مينوشيم و مينوازيم و می رقصيم. نيمچه مسلمانان شرابخواری ميکنند و مسلمانان اسپرايتخواری. بعد هم همگی به طرف شهرداری شهر حرکت کرده و آنجا سال را در ميان جمع کثيری از اقوام مختلف تحويل ميکنيم. ديروز به این نتيجه رسيدم که بايد سنت شکنی کنيم و از سال ديگر به فکر راه حل جديدی برای خوشگذرانی باشيم، این سنت قديمی بسی کهنه گشته و حوصله ام را به سر برده