پسرا پينيرن دست بزنی ميميرن

این مردک ابله سامرز همش گند ميزند. بگذريم که بابا و بابا بزرگش هردو اقتصادان های معروفند و غلط نکنم يکی از عموهاشم جايزه نوبل اقتصاد گرفته و خودشم که يک کارهای مهمی برای خزانه کلينتون ميکرد. بعد حا لا هم که شده رييس هاروارد اومده تو سخنرانيش ميگه دخترها خنگن و رياضی بيخودی نخونن. آخه مرديکه احمق تو با حسنی چه فرقی داری، پاشو برو وردست اون بيل بزن تا آدام شی