من افتخار آشنايی با خانم اعظم طالقانی را چند ماه پيش در کانادا داشتم. واقعاً که زن شجاعيست، البته نقش پدر بزرگوارش هم بايد در نظر گرفت. از اینکه هر دوره کانديدای رياست جمهوری ميشود بگذريم، کارهای خطرناک زياد ميکند. با مرتضوی در می افتد، تحصن ميکند، و هزار کار ديگر. خوشحالم که امسال شيرين عبادی هم به جمع معترضين پيوست. بحث "رجل سياسی زنان را نيز در بر ميگيرد"- بارها و بارها مطرح شده و فايده هم آنچنان نداشته. من در این ضمينه پيشنهاد ميکنم که خانمی مومن و متعهد که تمامی شرايط رياست جمهوری را دارد با تغيير جنسيت خود را به محافظه کارها نزديک کرده و بعد از پيروزی در انتخابات به همه بگويد: زکی من زنم. البته برعکس هم ميتوان عمل کرد يعنی يکی از نامزدهای مرد بعد از پيروزی تغيير جنسيت دهد و زن شود. و من ديگر بيش از این توضيح نميدهم چون ميترسم....شما خودتان قوه تخيلتان را بکار گيريد