اميد معماريان با وجود اینکه له اش کردند، نابودش کردند، ، داغونش کردند چه با احساس نوشته راجع به ارکات. آدم باورش نميشه که این شهر کوچک اینترنتی اینهمه شهروند انسان دوست با محبت داشته باشه. این مطلب اميد آقا را که خواندم، گريه ام گرفت
نمی دونم که چرا هر وقت آقايون خوش تيپ و خوش سر و وضع رو ميگيرند، آدم دلش يک هوا بيشتر ميسوزه