به ابطحی نامه بدهيد، چون خيلی جدّی جواب ميدهد....حتی این سوال را
سوره: تورا به علی شما جند تا زن دارید؟
(۳۰ دی ۱۳۸۳ - ۱:۱۲)
پاسخ: به علي، به امام اولي و به امام آخري من يك زن بيشتر ندارم.ضمن آنكه اصلا معتقد نيستم رفتارهاي شخصي افراد به ديگران مربوط مي شود