من ميدونستم این شارون پدر سوخته قصد نداره هيچ کار درست و حسابی بکنه...تمام دردش این بازيهای انتخاباتيش بود. بفرما از همون اول کار شروع کرد کرم ريختن. مثلا چه انتظاری داشت؟ تمام گروهای مسلح به غير از خود فتح انتخابات رو تحريم کرده بودند.کاملا امکان داشت که حمله ای از جانب يکی از این گروهای مسلح فلسطينی صورت بگيره. بابا این شارون اهل معامله نيست