مثل اینکه ابطحی شوخی شوخی پوز این مرتضوی رو زد. من گفتم این قضييه پيچيده تر از این هست که ابطحی پشتش فقط به خاتمی گرم باشه. این طور که به نظر ميرسه بعضی از محافظه کار ها هم بدشان نمی آيد که از شر این شعبان بی مخ خلاص شوند. خود بيت رهبری هم که پشت مرتضوی هست کاملا به این مسأله واقف هست که آق سعيد حسابی گند زده. ابطحی هم این مهم را فهميده و دارد حسابی از این موقعييت استفاده ميکند. برای همين تعجب نکنيد اگر آق سعيد پر زد و رفت. مطمئن باشيد که جايش خالی نخواهد ماند و همان آش و همان کاسه. آق سعيد البته ميرود و کار فرهنگی برای خودش جور ميکند. بقول يکی از دوستان این جمهوری اسلامی آنقدر نهادسازی کرده که هر کسی از این دولتمردان چه راست چه چپ که از کار بيکار ميشود ميرود و در يکی از این نهادها مشغول به کار ميشود. خوبی این قدرت از دست دادن ها این است که افراد بعد از اینکه به پيسی می افتند تازه اصلاح ميشوند. این کش مکش ها، شل کن صفت کن ها، و بده بستان ها باعث ثبات و پايداری بيشتر نظام ميشود. خلاصه تعجب نکنيد اگر ده سال ديگر آق سعيد مرتضوی با شيرين عبادی و مهرانگيز کار يک سازمان غير دولتی حقوق بشری راه انداختند. اما بايد به آق ابطحی برای باهوشی و درايت به موقع ایشان نيز تبريک گفت که: این پيروزی نسبی خجسته باد ائيييييييين پئييييييييييييروزی