این آق سحرخيزم که هی ممنوع الخروج ميشه، من ميخواستم پيشنهاد کنيم که به جرمهای ایشون ستريپتيز در ملع عام را هم اضافه کنند. این عکس هميشه من را ياد اولين حضور خدا بيامرز شهيد رجايی در سازمان ملل ميندازه. از کجا به کجا رسيديم