از بدبختی های غربت خبر از دست دادن آدمهايی است که ميشناختی، با آنها خاطره داشتی، و دوستشان داشتی. خدا فضه(فضده) خانم را بيامرزد که زنی زحمت کش بود و تا زمانی که من يادم مياد هيچ از زندگی نفهميد. روحش شاد