هرچيزی که این دولت جمهوری اسلامی ایران (ج.ا.ا) به خودش به زور چسباند را به گند کشاند. داشتم امروز فکر ميکردم که این دولت مردان واقعاً مسأله شهادت را بی اهميت کرده اند. مملکت فعلی من، کانادا، سه عدد جنگ در تاريخ معاصرش دارد و تعدادی هم در این جنگ ها جان خود را از دست دادند. هر سال در روز يادبود کانادای ها با هزار دنگ و فنگ از شهدای خود تجليل کرده و بر سينه های خود گل خشخاش قرمز مينهند. حالا چند نفر در هفته دفاع مقدس در ایران به فکر شهدااند. ج.ا.ا آنقدر از شهدا استفاده تبليغاتی و سياسی کرده که کلاً ارزش شهادت و شهيدان را کمرنگ کرده. شايد خوب باشد که يک انجمن غير دولتی شروع به تبليغات ناپارتيزان برای شهدا و جانبازان کند و احترام پايمال شده آنها را بازيابد