يک از دوستان دوران کودکی را به لطف حضرت اورکات در تکزاس يافته ام. این آقای جوان تکنوکرات از طرفداران پر و پا قرص جمهوری خواه هاست. چند وقت پيش به لطف ياهو مسنجر داشتيم باهم حسابی کلنجار ميرفتيم. من از دمکراتها ميگفتم و او هم به کری خرده ميگرفت. حرف جالبی زد رفيقيم. گفت فرض کنيم اتومبيلت در نا کجا آبادی خراب شد درست با يک فاصله از خانه بوش و خانه کری. از من پرسيد که به کجا پناه ميبرم. شما بوديد چه می کرديد