من نمی خواهم که بی جنبه بازی در آورم، ولی چند ساعت پيش لوريس چکناواریيان منو به ليست دوستانش در ارکات اضافه کرد. نه که من ادش کرده باشم، ایشون منو اد کردند. این مثل این ميمونه که بتهون گيتاريست شهرام شپره را تحويل بگيره. من در عمرم استاد چکناواریيان را دو ساعت بيشتر از نزديک نديدم. اميدوارم که منو واقعاً يادش باشه. در هر حال فکر نميکينم. به نظر ميرسه که این کار پارتی بازی دوست عزيزم لو ريس هویيان ، رهبر ارکستر، باشه. من در این رابطه بايد بگم: رهبرم رهبرم، تويی تويی سرورم