رياست جمهوری بخوره تو سرتون، لااقل بگذاريد ما زنان آواز بخوانيم. استاد کريمی يکی از بهترين اساتيد آواز و رديف بوده. ميگفتند که برای شاگردان دخترش خيلی اهميت قايل بوده. بيشتر آوازه خوانهای خوب زن شاگردان کريمی بوده اند. تأسف از اینکه بيشتر این زنان هنرمند فراموش شده اند و در گوشه خانه های خود خاک ميخورند. اگر هم گاهی با هزار بدبختی در تالاری کمی بلند تر از گروه همراهان بخوانند کلّی بايد جواب پس دهند
ديگر صدای حسين عليزاده (جگرش را...) هم در آمده. خود عليزاده هم وقتی مدير هنرستان موسيقی دختران بود، بسيار مفيد بود. موقعی که از این سمت کله پايش کردند را هرگز يادم نميرود. این دختران هنرستان انگار که يتييم شده بودند، مثل چی گريه ميکردند. واقعاً من به کسی پيشنهاد نميکنم که در ایران زن باشد، چه رسد به زن نوازنده، آوازه خوان، و موسيقيی دان