وبلاگ آقا ابطحی دوباره کله پا شده و آقا ابطحی ام دوام نياورده و جواب داور رو تو وبلاگ نيک آهنگ چاپ کرده. البته درسته که آقا ابطحی نابود شدن وب سايتشون را گردن قسمت و ایادی غيب مياندازند، ولی من معتقدم که این مسأله يک جوری ربطی به وبلاگ نويسان پشيمان و غير پشيمان داره که البته سوالی که پيش ميايد اینست که آيا انسان اصولاً بايد ابراز پشيمانی بکند يا که نکند