ii

سخنرانی دکتر ميلانی را از دست ندهيد
برگزار کنند گان گرامی، ای گروه محفل پارسی (پرژن سيرکل) من که هنوز نمی دانم شما که هستيد اميدوارم دوست و آشنا نباشيد ولی آخر این هم شد اسم؟ خلاقيتان کجا رفته؟ کلی فکر کرديد اسم خودتان را گذاشته اید محفل پارسی؟
بعد هم چقدر همه از این بحث "سنت و مدرنيته" خوشتان می آيد! من که فکر کردم سخنرانی امشب يک جورهای از این سخنرانی خاله زنکی ها مربوط به محمد رضا شاه هست که قرار است کتاب جديد دکتر ميلانی باشه. اگر خدای ناکرده دکتر ميلانی خودش مايل بوده که راجع به تحقیقات محمدرضا شاهي اش سخنرانی کند و محفل پارسی پايش را در يک کفش کرده که ما "سنت-مدرنيته" می خواهيم، بنده که به ريش تان خواهم خنديد! حالا اگر با يک سؤال کليدی جلسه سنت -مدرنيته را به جلسه سنت-مدرنيته محمدرضا شاهی تبديل نکردم شما به ريش من بخنديد
جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ
پروفسور عباس میلانی
استاد دانشگاه و رئیس دانشکده مطالعات خاورمیانه دانشکاه استنفورد
موضوع سخنرانی : جدال سنت و تجدد در ایران
زمان : شنبه 28 ماه می 2005 ساعت 7-5 بعد از ظهر

محل : 5100 خیابان یانگ
North York Civic Centre Councilor Chambers Hall