این هم هنری است
سمار خانم يک بنای هنری ساخته با عنوان " داستان اینترنتی من: جنبش حجاب در ایران." که 3000 عکس اینترنتی خانم های با حجاب ایرانی را بر روی کاشی چاپ کرده و با آنها يک ديوار کاشی کاری ساخته. اگر نزديک خيابان ملکه غربی هستيد يک سری بزنيد