تعريف ناستالژی این هست که اگر يک عمر از عطر مشهدی فراری بودی در غربت شمع با بوی گلاب بخری و حالش را ببری. خانه ام بوی حرمی گرفته که نگو