دکتر دی جی علی آقا تمساح در روز شنبه در کلاب دولت واقع در ضلع شمالی درياچه انتاريو در اتاق سبک خونگی باحال دی جی ای ميکنن....آقايی ميکن! سبک کار آقای دکتر تمساح همون تکنو ترانس يا تکنوی بيگی منو دارم خلسه ميرم هست. برای خلسه رفتن مشود از این دوست عزيز نيز کمک گرفت. ما که اهل این سوسول بازی ها نيستيم اما اینيکی رو ديگه بايد رفت ديد از چه قراره، گويند که يدالّله در آمريکای جهانخوار از شنيدن این خبر خيلی ماتحتش سوخته