هوای تورنتو هوای لواطه
هوا عاليه من امروز کلی راه رفتم. صبح که خوشتيب ترين داش دنيا آمد که برويم خرید کفش. من هم از آنجايی که فردا با آقا اون سليمان خوشتيب ترين مجری سی بی سی (صدا و سيمای کانادا) قرارکی دارم می خواستم البسه معجزه آسا تهييه کنم که انسان را يکی دو سايز لاغر می کند که هيچ چيز انداز ام نبود. این چاقی هم بدبختی من هست، حالم از خودم بهم می خورد تنها راهی هم که برای خوشحالی يافته ام پر خوری است. واقعا خجالت آور است. بعد از صرف مقدار ماکارونی با پنير مانده برای صبحانه با داش يک شاوارما زديم، دم مرکز خريد هم يک عدد سوسيس ایتاليايی ميل شد. همين الان هم با هپل بانو کاری سبز ميل نموديم. دارم می ترکم. توجه بفرماييد که واکنش طبيعی من خیکی به اینکه هيچ لباسی اندازه ام نيست این هست که پر خوری کنم تاکه باز خيکی تر شوم
گور بابای سياست کرده بياييد من را تشويق، تهديد، تقرير، تفريق ، ...کنيد لاغر شم