از ساعت دوازده و سی دو دقيقه و پنجاه و دو ثانيه که به خودم شب بخير گفتم هنوز خوابم نبرده