وقتی يک عمر ادعا کرده باشيد که نوشابه خور نيستيد و آب رو ترجيح ميديد، اونوقت هر پنج دقيقه يک بار هوس پپسی رژيمی بکنيد و پپسی خری هم در کار نباشه که يخچالتون رو فقط با پپسی پر کنه، بعد ميفهميد که اصلا خودتون رو خوب نشناختيد. ديگه برای اعتراف به گند زدن خيلی دير شده