من رای نمی دهم دو دو دو دو
تو رای نمی دهی دو دو دو دو
ما رای نمی دهيم دو دو دو دو