نمايشگاه عکس های نادر داودی را در دانشگاه تورنتو را از دست ندهيد
BREAKING THE RULES
By NADER DAVOODI in ROBARTS LIBRARY - UNIVERSITY OF TORONTO
MAY 14 - 31
OPENING
MAY 14, Reception 4-8 PM
Part of the Contact 2005 (Toronto Month ofPhotography) Photo Exhibitions.
130 St. George St, Toronto M5S 1A5
Wheelchair access
Mon - Sat 9 A.M - 8 P.M Sun. 1 P.M - 8 P.M
وقت کرديد يک سری به پيغام های پست قبلی بزنيد و برای این دوستان بی نام و نشان من پيغام بگذاريد که هالو اسکن را تبديل به هايت
پارک کردن...ولی باحاله من که خوشم مياد...حسابی بزنيد تو سر و کله هم