من رای می دهم دو دو دو دو
تو رای می دهی دو دو دو دو
ما رای می دهيم دو دو دو دو
آيت الّله منتظری رای نمی دهند. ایشان در مصاحبه خود به خبرگزاری رويتر گفتند که از قانون اساسی جمهوری اسلامی سؤ استفادی شده و رئيس جمهور قدرت واقعی را که سزاوار این مقام دولتی است ندارد. آقای منتظری پيش بينی مي کنند که مردم در انتخابات شرکت نخواهند کرد. مقاله رويتر را اینجا بخوانيد و يادتان باشد که هی لينک ادامه را فشار دهيد زيراکه مقاله همچنان ادامه دارد

این هم لينک بی بی سی فارسی همين مطلب...ولی به جان خودم، من زودتر این مقاله رويتر رو پيدا کردم