من هنوز ورقه هام تموم نشده و باسن مبارکه پاره است. اما ديروز که تازه ساعت نه شب از خواب بلند شدم برای خوردن صبحانه نيمه شبی به سوشی آسمان سری زدم. در مدتی که منتظر آماده شدن سوشی* بودم به کتاب فروشی دست دومی که هميشه از اون خريد ميکنم سری زدم. مسن آقايی که اونجا کار ميکنه و من رو هم خوب ميشناسه اومد جلو و بی مقدمه گفت: "هرچی پيشتر کتاب بخونی...کمتر عاشق ميشی!" بنده در حالت شگفت زدگی همراه با ترس کتابفروشی رو ترک گفتم که تا به عشقم سوشی برسم

سوشی نوعی غذای ژاپنی است و الکل ندارد*