سر کاريم همه. این رد صلاحيت را دو روز زودتر اعلام کردن يکمی عجيب بود. حالا برای راستی ها عالی شد. معين رای هاشمی رو ميزنه! آقاييون اصولگرا هم باهم حسابی تعارف می کنند، این به نفع اون کنار می کشه و..... حالا اگر راست ها تا چند وقت ديگه يک فيل اساسی برای هاشمی هوا نکردند! احتمال اینکه يکی از گاف های اقتصادی هاشمی را رو کنند خيلی هست...ديگه حالا بايد ديد معين ميتونه يک آنتی-فيل اساسی هوا کنه يا نه. من اگه بودم شلوغ می کردم. صلاحيت را می گرفتم و بعد می زدم تو خط و خال راست ها. مستقيم مقام معظم را تارگت می کردم و با شلوغ بازی کار را راه می انداختم. ولی این مشارکتی ها این کاره نيستند و مردم هم حال حوصله این مسخره بازی ها رو ندارند و هزينه هم نمی خواهند بدهند. خوب حالا بايد ديد راست ها را چگونه ميشه زد. ديگه ديگه ديگه؟ این کار مقام معظم ضربه مستقيم به هاشمی هست...ولی اینها ريسک کردند...چون احتمال رای آوردن معين الان رفت بالاتر....من هم دارم کم کم به این تئوری تحريم نزديکتر مي شم....این ها همه ما رو سر کار گذاشتن...پدر سگ ها. گور بابای مشروعيت کرده...اینها اصلا براشون مهم نيست...فقط فکر بازی های اقتصادی/قدرتی شون هستند. این مشارکتی ها هم ترجيح می دهند از ساختار های قدرت حذف شن ولی از نه از بازی های اقتصادی