بنگاه معاملات ایران-آمريکايی دکتر هوشنگ خان
من رای ميدهم...دو دو دو دو
تو رای ميدهی...دو دو دو دو
ما رای ميدهيم...دو دو دو دو
بر اساس يک منبع بسيار کشکی (دوست آکادميک جهانشاه جاويدهوشنگ امير احمدی به جنگ رفسنجانی ميرود. ایشان نماينده بيت رهبری* در زمينه رابطه با آمريکا بوده و خانم آلبرايت را به غلط کردن انداختند تا که بخطر کودتای 28 مرداد از مردم ایران زمين معذرت بخواهند. آقای امير احمدی هروقت به ایران تشريف ميبرند، معمولا کاسه ای زير نيم کاسه است و خلاصه بيخيال معين شوید و به يک دست راستی خوب رای بدهید. آقا امير احمدی معتقد هستند که کشورهای در و پيتی مثل ایران فقط در ارتباط سياسی-اقتصادی با آمريکای جهانخوار هست که دمکراتيک ميشوند. ایشان از اول با اصلاحات مخالف بودند و معتقد بودند که اینها همه در پيت هاون کوبيدن است. آقای امير احمدی معتقدند که هر کدام از جناح های سياسی ایران که با آمريکا ارتباط بگيرد برگ برنده را خواهد داشت. و از آنجا که جناح راست هرگز حاضر نيمشود این برگ برنده را به چپ های مافنگی (معين) بدهد تنها راه نجات ایران روی کار آمدن اصولگرايان يا افرادی چون خودش و رفسنجانی است. چرا که برای امير احمدی ارتباط با آمريکا اصلی ترين برنامه است. بنده معتقدم که کراوات امير احمدی برای او رای کافی خواهد آورد و صلاحيت او را هم آقا ميگوند که ناييد شود، چرا که با آقا کلی رفيقند. حالا اگر این شايعه درست باشد (که بعيد ميدانم) دکتر هوشنگ جان اول بايد پاسپورت آمريکايی خود را پس دهد...تا من بتوانم نقشی احتمالی اش را بررسی کنم. سوال این است که ایشان برای شوت کردن هاشمی آمده يا برای تقويتش؟

نتيجه سياسی: انتخابات داره باحال ميشه
نتينجه اخلاقی: گويند امير احمدی اخلاق در کارش نيست
نتيجه خام: فقط دعا کنيد نام خودش را گوگل نکند و به این مطلب من نرسد..چونکه اصولا هرکه با امير احمدی درافتاد ورافتاد

اين مطلب به طور کلی پر از شايعه هست...من هيچ مدرکی برای این گفته هايم ندارم...اما کی مدرک و سند خواست؟*