آقا دروغ چرا تا قبر آ آ آ
اون مصاحبه ای که با انگليس ها کرده بوديم چاپ شده و بايد بگویم که برای اولين بار در عمرم انگليس ها توانسته اند از من عکس معقول بگيرند تا که اثرات تخريبی اون عکس بيريخت نيک آهنگ را جبران کنند. با تشکر از اینگليس ها بايد این مهم را هم اضافه کنم که وبلاگ چيست جز وسيله شوهر يابی؟