دوستی اصلاح طلب ميگفت که به محسن رضائی رأی ميدهد چون معتقد است که بی عرضگی معين و نوکر صفتی ولايتی و لاريجانی را ندارد. می گفت يا کرّوبی يا رضائی، اینها آنقدر پاچه پاره اند که حتی در مقابل خود رهبری نيز مياستند. با وجود اینکه دکتر معين نامزد محبوب من است، داشتم فکر ميکردم که او نيز آخر سر کاری را از پيش نخواهد برد. تمام مشکلات و معضلاتی که خاتمی با آنها روبرو بود برای معين دو برابر خواهد شد. معين مشروعيت روحانی بودن ندارد و کلی هم مظلوميت دارد. داشتم فکر ميکردم که شايد بهتر باشد که ما معيارهای انتخاب خود را بر مبنای پاچه پارگی بگذاريم، چرا که از مظلوميت خيری نرسيد