من امشب ظرف نشستم،خدا خودش کمک کنه


این آقا ما که نصفش اصفهانی و نصفه ديگرش محلّاتی، به نظافت خيلی اهميت ميده...اوايل که می آمد خونه من همه جا رو هی تمييز ميکرد و بروش نمياورد. يک روز بهم گفت من به نظافت خيلی اهميت ميدم، ولی من به روی خودم نياوردم و به زندگی شلم شومبای خودم ادامه دادم. از قضا روزی در حال مطالعه بی بی سی فارسی خبری توجه مرا جلب کرد: درگيری در محلّات، 12 نفر کشته. وقتی به گزارش صوتی از خود محلّات گوش دادم فهميدم در محله ای شخصی افغانی نظافت را رعايت نميکرده و همين باعث درگيری و مرگ 12 نفر از اهالی شد.از آن روز بود که من نيمه محلّاتی آقامون را شديداً جدّی ميگيرم