من بعضی اوقات خودم هم تعجب ميکنم که چی از دهنم در مياد...
من راستش آدمه خيلی چپی هستم ولی الان يک سه ماهی هست که دارم رو يک پروژه در ارتباط با حوزه علميه قم کار ميکنم. فکر کنم اینقدر این نشرييات حوزوی را خواندام که يک مقداری دست راستی شدم. حکايت حکايت این سوسکای آپارتمانم هست که دلم نمییاد از بینشون ببرم