به خدا این دوستان واقعاً شرمنده کردن به من لينک دادن...مثلاً این ایمان که يک انسان واقعی هست. جالب این هست که يک بابا بی نام و نشانی هم در قسمت نظرات ایمان به من (يا ما) گفته: "حزب الّلهی های حرامزده" . من در این ارتباط بايد بگويم که: حزب فقط و فقط حزب الّله