اینم آروین

من بچه ندارم ولی اصلاً بدم نمياد بچه مردم رو قرض بگيرم. آروين بچه دوستم بزنم به تخته خيلی با هوشه و من واقعاً عاشقشم. خلا صه اگه شما هم مثل من عقده بچه دارين ميتونيد بيايين خونه من و از وجود آروين لذت ببرين. آروين دو روز قراره پسر من باشه چون مامان باباش دارن ميرن خارج واسه کاری