فريد سی بی سی هم اومد. این آقا تنها پارتی ما در سی بی سی که همون صدا و سيمای جمهوری کانادا است ميباشد. خيلی هم آدم نازنينيست، کلی هم حرف برای گفتن دارد. خلاصه اگر این فريد نبود شايد من هرگز اتاقک کار خوشتيپ ترين مرد صدا و سيمای، کانادا را که همان اوين سولمان باشد را نميديدم