این رفيق لر من ديشب به من ابراز عشق کرده، و امروز اومده خونمون و این شکلات دراز رو برای من هديه آورده (خواهش ميکنم اندازه شکلات را با هويج کوچک مقايسه فرماييد.) آخر شما جای من بوديد چی فکر ميکرديد