من داشتم برای پروژه حوزويم در اینترنت چرخ ميزدم. در بعضی از این سايتهای شخصی حوزوی ایرادهای جالبی به این ابولبلاگ حسين درخشان ميگرفتند. جميع طلاب-البته- فقط با شرابخواری حسين (به او يدالّله نيز گويند) مشکل داشتند. برای من خيلی جالب بود که آقايان با افاضات حسين در مورد سياست و رهبری و .....مشکلی ندارند و فقط ميگويند کاشکی نمينوشيد. خدا عاقبت همه را بخير کناد