جيزز جون تولدت مبارک. ببخشيد ديشب کليسا نتونستم بيام تولدتون رو حضوری تبريک بگم....این مسلمون ها نگذاشتن.خيلی بخيلاً جداً! امروز حتماً خدمت ميرسم