بابا این اینانا شرمنده کرده به من لينک داده، و کلّی رونق بازار رو برده بالا....من خر رو بگو که يک سه روزيه دارم پاچه خواری این دوستم و اون دوستم رو ميکن که به ما يک لينکی بدن...حالا اون دوستم ،ابولبلاگه و در حال تبليغ مذهب بلاگيسم در مهد کفره و سرش شلوغه! مريم گل ماه درخت خيلی لطف کردی