همانطوری که قبلاً عرض شد من وقتی عصبانی و ناراحت ميشم نقاشی ميکشم...این کارم هم ناشی از عصبانيت رفراندومی و خاله زنکيهای مربوطه است. با احترامات فائقه از همه دستندرکارن تقاضا دارم که مرا دوباره به حالت جنون دراورند تا من بتوانم این اثر هنری خود را به پايان رسانم