نيک آهنگ کوثر، زمينشناس مقيم کانادا
تغيير شغل اجباری
تحليلی بر زلزله اخير را با لهجه شيرازی در بی بی سی گوش کنيد