اگه مردین، فوک-اوس*؛ شما را به خدا فوک-اوس.
آهای مردها، دگر جنس شده ها، دگر جنس گونه ها، و دگر جامه هایی که هویت جنسی مردانه دارید (تا مردانگی چه باشد)، ما که به دلیل فراجنسیتی بودن از رفتن به جلسه فردا محروم شده ایم، شما بروید و از این سیما فرنگی بپرسید که تکلیف فراجنسیتی ها چه خواهد شد؟
...............................
*به گروه تمرکزی در زبان انگلیسی گویند.