خدا را شکر که این تابوی اسراییل رفتن و به کسی نگفتن هم دارد کم کم از بین می رود. حسین تا چند ساعت دیگر به اسراییل می رود تا برای خاتمه دادن به دعوا های وبلاگستان خودش شارون را با دستان خودش خفه کند. نیکان سوژه یافتی... شلوم !