تقدیم به استاد نویسنده کوروش علیانی که قبلا هم مهندس پهندس بوده

Posted by Picasa -------

بی ارتباط به مطلب آخر کوروش نیست اگر این واژه نامه فراهنجار ها را هم بخوانید.