تقدیم به استاد شاعر دکتر نیک الله کوثر به خاطر ناخن های درازش


بر لب کوثرم ای دوست ولی تشنه لبم...قابلمه صبر ندارد که کند نيک و بدم

در مورد عکس هم باید بگویم که:
* %$# در زیر دلق خوش باشد
----------
Metaphysical Transcendental Masturbation. See Confucius works*
Posted by Picasa